Kancelaria

Kan­ce­la­ria jest indy­wi­du­alną prak­tyką Woj­cie­cha Krawca – członka Izby Adwo­kac­kiej w Kra­ko­wie, absol­wenta Wydziału Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego oraz stu­diów Master en droit privé, pro­gramu z zakresu fran­cu­skiego prawa han­dlo­wego współ­or­ga­ni­zo­wa­nego przez Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski i Uni­ver­sité d’Orléans.

Od roku 2008 Woj­ciech Kra­wiec stale współ­pra­cuje z Kan­ce­la­rią Adwo­kacką Las­sota i Part­ne­rzy, gdzie zaj­muje się obsługą insty­tu­cji kul­tury, pra­wem autor­skim, pra­wem pracy, ochroną danych oso­bo­wych, a także spra­wami odszko­do­waw­czymi i z zakresu prawa kar­nego. Od 2013 roku rów­no­le­gle pro­wa­dzi prak­tykę indy­wi­du­alną.
Bie­gle posłu­guje się języ­kami angiel­skim i fran­cu­skim.

GL4B1275-Edit2

Back To Top