Kan­ce­la­ria adwo­kacka świad­czy
usługi prawne dla osób fizycz­nych
i przed­się­biorstw. Głów­nym obsza­rem
prak­tyki są sprawy z zakresu
prawa pracy, danych oso­bo­wych
oraz prawa autor­skiego.

Napisz do nas
Back To Top